Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

    

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Farat   
czwartek, 10 marca 2011 10:35

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale www.lo-skala.edu.pl to szkoła, która łączy tradycje z nowoczesnością. Szkoła mieści się w nowoczesnym, przestronnym budynku, który został oddany do użytku w 2002 roku. Uczniowie oraz słuchacze mają do dyspozycji 12 pracowni przedmiotowych, w tym 2 pracownie multimedialne, laboratorium językowe, 2 pracownie komputerowe, w których każdy uczeń na zajęciach ma swoje stanowisko pracy. Ponadto uczniowie mogą też korzystać z biblioteki, czytelni multimedialnej, stołówki oraz hali sportowej. Przy szkole znajduje się internat dla uczniów zamiejscowych. Na terenie obiektu znajduje się ogrodzony i chroniony parking.

Zobacz film o szkole - kliknij...    Zobacz film "Mundurowi" - kliknij

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży:

 • Liceum Ogólnokształcące
 • Technikum w zawodach : technik informatyk, technik logistyk, technik spedytor, technik obsługi turystycznej,  technik fotografii i multimediów
 • Branżowa szkoła I stopnia

Szkoły dla dorosłych:

 • Liceum Ogólnokształcące
 • Szkoła Policealna w zawodach: technik informatyk, technik ochrony fizycznej osób i mienia, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej 
 • Kursy kwalifikacyjne

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące istnieje w Skale już od 1949 roku i do dnia dzisiejszego wykształciło wiele pokoleń, które wykorzystały nabytą tu wiedzę, aby osiągnąć sukcesy zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Szkoła stwarza uczniom i słuchaczom szansę zdobycia dobrego wykształcenia, aby w przyszłości mogli kontynuować naukę na dowolnie wybranej uczelni. Staramy się na bieżąco reagować na sygnały z rynku pracy, otwierając profile, które odzwierciedlają zapotrzebowanie na specjalistów w danej dziedzinie, jak też zaspokajają zainteresowania potencjalnych uczniów.

W Liceum młodzież może uczyć się w następujących klasach:

 • klasa wojskowo-policyjna z rozszerzonymi przedmiotami:
  • geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski
  • przedmiot realizowany w ramach innowacji pedagogicznej: zajęcia specjalistyczne
 • klasa strażacko-ratownicza z rozszerzonymi przedmiotami:
  • chemia, fizyka, język angielski
  • przedmiot realizowany w ramach innowacji pedagogicznej: zajęcia specjalistyczne
 • klasa humanistyczna z rozszerzonymi przedmiotami:
  • język polski, historia, język angielski 
  • przedmiot dodatkowy: dziedzictwo kulturowe Krakowa
 • klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonymi przedmiotami:
  • biologia, chemia, język angielski  
 • klasa przyrodniczo -turystyczna z rozszerzonymi przedmiotami:
  • biologia, geografia, język angielski  
 • klasa inżynierska z rozszerzonymi przedmiotami:
  • fizyka, matematyka, język angielski 

 Klasa I wojskowo-policyjna realizuje program innowacji pedagogicznej „Bezpieczeństwo Publiczne - edukacja dla służb mundurowych”. Zajęcia specjalistyczne prowadzone głównie w 5 Batalionie Dowodzenia w Rząsce,  8 Bazie Transportu Lotniczego i Areszcie Śledczym, mają na celu zapoznanie uczniów z pracą w wojsku i policji. Dodatkowo organizowana jest nauka pływania, strzelania, musztry, samoobrony oraz pomocy przedmedycznej. Uczniowie uczestniczą w obozach i szkoleniach, podczas których uczą się sztuki przetrwania, wspinaczki oraz marszu na orientację. Program klasy skierowany jest do młodzieży pragnącej związać swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych. Ukończenie klasy „mundurowej” daje dodatkowe punkty przy ubieganiu się o pracę w służbach mundurowych.

Od roku szklonego 2017/2018 szkoła została objęta pilotażowym „Programem wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. W pierwszej edycji programu, mającego na celu systemowe wsparcie szkół ponadgimnazjalnych prowadzących tzw. klasy mundurowe, bierze udział 57 szkół. Program ma charakter ogólnopolski. Jego celem jest kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych, ale przede wszystkim przygotowanie młodzieży do służby wojskowej. Szkoły zakwalifikowane do programu realizują jednolity i kompleksowy program  nauczania. Szkoły te po spełnieniu wszystkich wymogów stały się częścią powiatowej sieci szkół certyfikowanych przez MON. Szkoła również została objęta wsparciem resortu obrony w obszarach merytorycznym, logistycznym i finansowym. Uczniowie klas mundurowych mają możliwość nieodpłatnego wypożyczenia mundurów. Absolwenci placówek biorących udział w programie będą mogli po zakończeniu nauki odbyć kilkutygodniowe szkolenie wojskowe, zakończone przysięgą oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogły liczyć na ułatwienia w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.

Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez 6 Batalion Logistyczny 6 Brygady Powietrznodesantowy w Krakowie.

Klasa I  strażacko-ratownicza realizuje program innowacji pedagogicznej „Bezpieczeństwo Publiczne - edukacja dla służb mundurowych”. Zajęcia specjalistyczne są prowadzone z przedstawicielami Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 w Krakowie, OSP w Skale oraz  w 5 Batalionie Dowodzenia w Rząsce. Organizowane są również dodatkowe zajęcia ze wspinaczki skałkowej i pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie mają tym samym możliwość odbycia kursu strażackiego oraz kursu kwalifikacyjnego Pomocy Przedmedycznej. Dodatkowo uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z musztry, samoobrony i strzelania.

Klasa I  biologiczno-chemiczna przeznaczona jest szczególnie dla osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi i medycznymi, które w przyszłości pragną podjąć studia na atrakcyjnych kierunkach (np. medycyna, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, zarządzanie służbą zdrowia, kosmetologia, rehabilitacja, ochrona środowiska). Planowane są zajęcia prowadzone przy współpracy z wyższymi uczelniami. Współpracujemy również  z ośrodkiem dydaktycznym OPN, dzięki czemu organizowane są liczne wycieczki przedmiotowe oraz zajęcia terenowe.

Klasa I humanistyczna adresowana jest do młodzieży o zainteresowaniach humanistycznych, chcących kontynuować naukę na prestiżowych kierunkach np. prawo, politologia, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe. W ramach tej klasy realizowane będą zajęcia z Dziedzictwa kulturowego Krakowa (w tym: wycieczki do najciekawszych miejsc w Krakowie mające na celu ukazanie znaczenia miasta i przemian, jakie w nim zachodziły na przestrzeni wieków) oraz program „Ze sztuką za pan brat” (zajęcia dodatkowe przybliżające różnorodność kulturową Krakowa, tj. teatr, opera, filharmonia. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w warsztatach dziennikarskich oraz publikacji artykułów w prasie lokalnej.

Klasa I ekologiczno-turystyczna.  Proponujemy ciekawe zajęcia  nie tylko w szkole,  ale także w terenie oraz w różnych placówkach, np. muzeach, ogrodach, planetarium, na wycieczkach przedmiotowych. Oprócz poszerzenia wiadomości z przedmiotów przyrodniczych, proponujemy w ramach zajęć dodatkowych wyjazdy oraz udział w ciekawych projektach związanych z turystyką. Na ich realizację pozyskujemy fundusze  z grantów powiatowych. Współpracujemy z Ojcowskim Parkiem Narodowym.  Uczniowie mają możliwość wyjazdów na rajdy organizowane przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych. Program klasy umożliwia uczniowi poznanie bogactwa przyrodniczego i kulturowego najbliższej okolicy. Daje możliwość udziału w  wielu konkursach o tematyce ekologicznej. Chętnie podejmowane przez uczniów akcje ekologiczne kształtują proekologiczne postawy.

Klasa I inżynierska to propozycja dla wszystkich zainteresowanych naukami ścisłymi. Jest odpowiedzią na obserwowany w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej popyt na pracowników o specjalnościach inżynierskich. To klasa przeznaczona dla osób, które pragną podjąć studia na uczelniach technicznych. Planowane są zajęcia organizowane przy współpracy z AGH i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Organizowane będą obozy matematyczne i naukowe rozwijające zainteresowania uczniów.

 

Technikum

Planujemy uruchomienie następujących klas:

 • klasa technik informatyk  z rozszerzonymi przedmiotami: do wyboru język angielski lub matematyka oraz jeden z przedmiotów geografia, informatyka lub fizyka
 • klasa technik logistyk z rozszerzonymi przedmiotami:   do wyboru język angielski lub matematyka oraz jeden z przedmiotów geografia, informatyka lub fizyka
 • klasa technik spedytor z rozszerzonymi przedmiotami: do wyboru język angielski lub matematyka oraz jeden z przedmiotów geografia, informatyka lub fizyka
 • klasa technik obsługi turystycznej  – z rozszerzonymi przedmiotami: do wyboru język angielski lub matematyka oraz jeden z przedmiotów geografia, informatyka lub fizyka
 • klasa technik fotografii i multimediów z rozszerzonymi przedmiotami: do wyboru język angielski lub matematyka oraz jeden z przedmiotów geografia, informatyka lub fizyka

 

Technik informatyk 

Dzięki informatykom świat staje się globalną wioską. Powszechność informatyki powoduje, że zawód informatyka stał się nie tylko jednym z najbardziej opłacalnych, ale też przyszłościowych na rynku. Wychodząc naprzeciw temu trendowi, stwarzamy uczniom możliwość kształcenia się w zawodzie technik informatyk. Klasa ta rozwija umiejętności niezbędne we współczesnym świecie w zakresie zarządzania bazami danych, multimediów, reklamy czy projektowania stron internetowych. W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki w instytucjach i firmach wiodących na rynku branży informatycznej, a po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk. W przyszłości mogą być zatrudnieni na takich stanowiskach jak: instalator i administrator systemów operacyjnych, projektant witryn internetowych, administrator baz danych czy też pracownik działu finansowo-księgowego. Absolwent szkoły może podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki lub podjąć studia na kierunkach informatycznych UJ, AGH, PK.

 W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia 3 kwalifikacji:

 • tworzenie i administrowanie stron internetowych i baz danych
 • montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych
 • projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych

Nasze atuty:

 • wysoka zdawalność egzaminu zawodowego
 • posiadanie przez szkołę statusu Ośrodka Egzaminacyjnego
 • wykwalifikowana kadra: egzaminator w zawodzie Technik Informatyk, autor zadań egzaminacyjnych dla tego zawodu

Technik logistyk

Szczególnie poszukiwanym dziś fachowcem jest specjalista do spraw logistyki (ang. Logistics Specialist), który zajmuje się planowaniem i zarządzaniem przepływu surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych między własną firmą a przedsiębiorstwami współpracującymi. Logistyk ma na celu zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez sprawne zajmowanie się zaopatrzeniem, gospodarką magazynową, a także planowaniem dystrybucji oraz transportu dla firm. Szansę znalezienia pracy w tym zawodzie mają absolwenci, którzy posiadają dobrą orientację w branży, gospodarce, sektorze transportowym oraz posiadają wymagane umiejętności, czyli potrafią szybko podejmować decyzje, logicznie myśleć oraz pracować pod presją czasu. Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar właściwemu klientowi, we właściwej ilości, o właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach. W Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.

Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja.  Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej. Absolwent szkoły może podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki lub podjąć studia na kierunkach informatycznych UJ, AGH, PK.

 Technik spedytor  

Klasa kształcąca w zawodzie technik spedytor umożliwi uczniom zapoznanie się z wiedzą niezbędną do koordynowania i organizowania procesu transportowego. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, śródlądowy, wodno-śródlądowy, lotniczy oraz intermodalny. Uczniowie tej klasy będą mieć możliwość uczestniczenia w Wirtualnych Laboratoriach Logistyczno-Spedycyjnych, które wprowadza nasza szkoła we współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu oraz Firmą L-Systems. Zawód technik spedytor jest obecnie zawodem deficytowym. Nabyta wiedza i umiejętności  pozwolą uczniom znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych. Zdobyte kwalifikacje absolwenci mogą podwyższyć kontynuując naukę w szkołach wyższych na kierunkach logistyka i spedycja oraz transport. 

 Technik obsługi turystycznej  

Absolwent tego kierunku organizuje działalność turystyczną, przygotowuje, sprzedaje, realizuje, rozlicza imprezy i usługi turystyczne, udziela informacji turystycznej, obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych. Może znaleźć zatrudnienie w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.

Wieloletnia współpraca naszej szkoły z Ojcowskim Parkiem Narodowym daje realną szansę na zdobycie licencji przewodnika terenowego. Istnieje możliwość odbywania praktyk        w bliskim sąsiedztwie szkoły z uwagi na bogatą  bazę noclegową, gastronomiczną i punkty informacji turystycznej. Szkoła współpracuje z biurem turystycznym Ojcowianin z Ojcowa, Biurem Podróży Jordan z Krakowa i Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych, zaś w przygotowaniu jest podpisanie porozumienia  o współpracy z Wyższą Szkołą Turystki w Suchej Beskidzkiej.

Technik fotografii i multimediów  

Fototechnik to specjalista zajmujący się fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych. Zajmuje się on optycznym obrazowaniem wszelkiego rodzaju obiektów i utrwalaniem ich obrazów metodami chemicznymi lub elektronicznymi. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne. Dobiera i wykorzystuje narzędzia informatyczne do realizacji określonych zadań.

Kształcenie w zawodzie fototechnik przygotowuje specjalistów z zakresu multimediów i fotografii, którzy są w stanie sprostać oczekiwaniom, jakie niesie rozwijający się rynek szeroko pojętych usług cyfrowych. Powszechna dostępność sprzętu elektronicznego do rejestracji materiałów cyfrowych, przyczyniła się do rozwoju sektora usług związanych z przetwarzaniem tych materiałów i ich utrwalaniem w formie pocztówek, folderów, albumów, filmów jak i publikowaniem w Internecie. Coraz częściej powyższe usługi możemy zlecić do wykonania przez Internet, co znacząco zmniejsza koszty dla klienta, a dla firmy otwiera nowy rynek o zasięgu globalnym.

Fototechnik może pracować w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, policji, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług.

W roku szkolnym 2018/2019 po raz kolejny młodzież uczęszczająca do technikum będzie miała możliwość realizacji innowacji pedagogicznej „Bezpieczeństwo publiczne - edukacja dla służb mundurowych”. Zajęcia specjalistyczne „mundurowe” będą odbywały się w grupach międzyoddziałowych. Szczególnie polecamy je tym uczniom, którzy po ukończeniu technikum pragną podjąć pracę w służbach mundurowych: policji, wojsku, straży pożarnej, straży granicznej.

Szkoła Branżowa I stopnia – dawna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Klasa wielozawodowa kształcić będzie uczniów w zawodach poszukiwanych na rynku pracy m. in. kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz tynkarz, lakiernik, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, stolarz. Zajęcia    z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w naszej szkole.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Szkoła branżowa II stopnia umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia tzn., że możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

W szkole branżowej I stopnia młodzież odbywa przygotowanie zawodowe w przedsiębiorstwach. Pracodawca zawiera z uczniem, jako pracownikiem młodocianym, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i z tego tytułu uczeń otrzymuje wynagrodzenie.    

PRZEBIEG NAUKI:

- nauka trwa 3 lata
- w klasie I i II - 3 dni w tygodniu zajęć z przedmiotów ogólnokształcących w szkole i 2 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy

- w klasie III - 2 dni w tygodniu zajęć przedmiotów ogólnokształcących w szkole i 3 dni przygotowania zawodowego w zakładzie pracy

- w każdym roku szkolnym uczniowie oddelegowani są na czterotygodniowy kurs przedmiotów zawodowych, który uzupełnia cykl kształcenia zawodowego.

 
Szkoły dla dorosłych:

Liceum Ogólnokształcące 

 • klasa liceum ogólnokształcącego  – z rozszerzonymi przedmiotami:
  • język polski, matematyka  

Szkoła Policealna w zawodach:

Technik informatyk to propozycja dla  absolwentów  szkół średnich. Zajęcia  prowadzone są w  formie zaocznej, w  piątki  i  soboty, średnio  trzy razy w  miesiącu. Nauka  trwa  dwa  lata. Technik informatyk to  specjalizacja  skierowana  do  słuchaczy zainteresowanych przedmiotami  informatycznymi, rozwija  umiejętności  niezbędne we współczesnym świecie w  zakresie zarządzania  bazami  danych, multimediów, reklamy, public relation, itp.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia  to  oferta  dla  absolwentów  szkół średnich oraz  absolwentów  klasy mundurowej. Zajęcia  prowadzone są w  formie zaocznej, w  piątki  i  soboty, średnio  trzy razy w  miesiącu. Nauka  trwa  dwa  lata. Absolwent ma  możliwość zatrudnienia  w  firmach zajmujących się ochroną osób i  mienia, a także pełnienia funkcji kierowniczych. Ukończenie szkoły policealnej daje dożywotnie kwalifikacje pracownika ochrony.

Opiekun medyczny  to zawód należący do branży medycznej. Postępujący proces starzenia się europejskich społeczeństw spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Branża ta potrzebuje kompetentnych opiekunek i opiekunów, aby świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych. Istnienie tego zawodu zwiększy efektywność i jakość usług adresowanych do osób niesamodzielnych. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Opiekun osoby starszej to zawód odpowiadający na istniejące na lokalnym rynku pracy zapotrzebowanie na zawody pomocy społecznej, między innymi poszukiwani są opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych. Z danych statystycznych wynika, że zmiany demograficzne oraz wiążące się z tym zapotrzebowanie na nowe zawody/specjalności w branży usług dla starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych wzrasta. Coraz bardziej wyraźnym trendem  w kraju i na świecie jest wysoka i wciąż rosnąca oczekiwana długość życia oraz bardzo niski współczynnik dzietności. Badania przeprowadzone  w różnych regionach kraju wykazują, że w przyszłości największy popyt będzie na pracowników do podstawowej pielęgnacji osoby starszej. Podobne informacje o zapotrzebowaniu na zawody opiekuńcze, systematycznie ogłaszane są na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy. Oferty pracy dotyczą krajowego rynku pracy oraz krajów UE.  

Granty i programy unijne.

Aby rozwinąć zainteresowania uczniów szkoła umożliwia wszystkim uczniom uczestnictwo m.in. w grantach edukacyjnych takich jak:

 • „Pływaj i bądź sprawny”
 • „Strzelec wyborowy”
 • „Kurs skoczka spadochronowego”
 • „Z królową na ty” (grant z matematyki)
 • „Ze sztuką za pan brat”
 • „Projekt Przedsiębiorcy bez granic”

W czasie tych zajęć uczniowie rozwijają swoją sprawność fizyczną, poznają kulturę regionalną, doskonalą swoje umiejętności, poznają również kulturę innych narodów na wyjazdach zagranicznych.  

Młodzież Technikum ma możliwość wyjazdu na miesięczne praktyki zawodowe do Niemiec  i Włoch, finansowane z Programu ERASMUS+

 Wymiana młodzieży

Wieloletnią tradycją szkoły jest organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży polskiej z młodzieżą niemiecką i izraelską. Umożliwiają one uczniom poznanie nowych miejsc, kultur, a przede wszystkim doskonalenie języka i zawieranie nowych przyjaźni. Uczniowie naszej szkoły przez tydzień przebywali u zaprzyjaźnionych rodzin na terenie Izraela a następnie gościli ich u siebie. Szkoła uczestniczy również w międzynarodowych spotkaniach młodzieży polsko-izraelskiej w ramach projektu współfinansowanego przez  ORE pt. „Pamięć i tożsamość”.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Nasza szkoła nie tylko kształci, ale też wychowuje. Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu gminy, m.in. przygotowują okolicznościowe programy artystyczne, współpracują z Centrum Kultury w Skale, Ojcowskim Parkiem Narodowym, ale także organizują akcje charytatywne. Są zawsze tam, gdzie są potrzebni. To dobra okazja do wychowania patriotycznego, kształtowania wrażliwości i postaw społecznych. Trudno wyobrazić sobie życie lokalnej społeczności bez skalskiego „ogólniaka”.

 

  

 

Poprawiony: poniedziałek, 19 marca 2018 09:36
 
 © Starostwo Powiatowe w Krakowie - Wydział Edukacji