Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Farat   
czwartek, 10 marca 2011 10:35

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale www.lo-skala.edu.pl to szkoła, która łączy tradycje z nowoczesnością. Szkoła, która w tym roku obchodzi jubileusz 65-lecia powstania, obecnie mieści się w nowoczesnym, przestronnym budynku, który został oddany do użytku w 2002 roku. Uczniowie oraz słuchacze mają do dyspozycji 12 pracowni przedmiotowych, w tym 2 pracownie multimedialne, laboratorium językowe, 2 pracownie komputerowe, w których każdy uczeń na zajęciach ma swoje stanowisko pracy. Ponadto uczniowie mogą też korzystać z biblioteki, czytelni multimedialnej, stołówki oraz hali sportowej. Przy szkole znajduje się internat dla uczniów zamiejscowych. Na terenie obiektu znajduje się ogrodzony i chroniony parking.

Zobacz film o szkole - kliknij...    Zobacz film "Mundurowi" - kliknij

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży:

 • Liceum Ogólnokształcące
 • Technikum w zawodach : technik informatyk, technik logistyk, technik spedytor, technik obsługi turystycznej,  technik fotografii i multimediów  - nowy zawód
 • Branżowa szkoła I stopnia

Szkoły dla dorosłych:

 • Liceum Ogólnokształcące
 • Szkoła Policealna w zawodach: technik informatyk, technik ochrony fizycznej osób i mienia, opiekun medyczny  , opiekun osoby starszej 
 • kursy kwalifikacyjne

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Skale i Filia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Skale z siedzibą w Łazach

 Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące istnieje w Skale już od 1949 roku i do dnia dzisiejszego wykształciło wiele pokoleń, które wykorzystały nabytą tu wiedzę, aby osiągnąć sukcesy zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Szkoła stwarza uczniom i słuchaczom szansę zdobycia dobrego wykształcenia, aby w przyszłości móc kontynuować naukę na dowolnie wybranej uczelni. Staramy się na bieżąco reagować na sygnały z rynku pracy, otwierając profile, które odzwierciedlają zapotrzebowanie na specjalistów w danej dziedzinie, jak też zaspokajają zainteresowania potencjalnych uczniów.

W Liceum młodzież może uczyć się w następujących klasach:

 • klasa wojskowo-policyjna  – z rozszerzonymi przedmiotami:
  • geografia, wiedza o społeczeństwie
  • przedmiot dodatkowy: zajęcia specjalistyczne
 • klasa strażacko-ratownicza  – z rozszerzonymi przedmiotami:
  • chemia, fizyka, język angielski
  • przedmiot dodatkowy: zajęcia specjalistyczne
 • klasa humanistyczna z rozszerzonymi przedmiotami:
  • język polski, historia, język angielski 
  • przedmiot dodatkowy: dziedzictwo kulturowe Krakowa
 • klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonymi przedmiotami:
  • biologia, chemia, język angielski  
 • klasa ekologiczno-turystyczna z rozszerzonymi przedmiotami:
  • biologia, geografia, język angielski  
 • klasa inżynierska z rozszerzonymi przedmiotami:
  • fizyka, matematyka, język angielski 

Klasa I  wojskowo-policyjna realizuje program innowacji pedagogicznej „Bezpieczeństwo Publiczne-edukacja dla służb mundurowych”. Zajęcia specjalistyczne prowadzone głównie w 5 Batalionie Dowodzenia w Rząsce,  8 Bazie Transportu Lotniczego i Areszcie Śledczym mają na celu zapoznanie uczniów z pracą w wojsku i policji. Dodatkowo organizowana jest nauka pływania, strzelania, musztry, samoobrony oraz pomocy przedlekarskiej. Uczniowie uczestniczą w obozach i szkoleniach, podczas których uczą się sztuki przetrwania, wspinaczki, marszu na orientację. Program klasy skierowany jest do młodzieży pragnącej związać swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych. Ukończenie klasy „mundurowej” daje dodatkowe punkty przy staraniu się o pracę w służbach mundurowych.

 

Klasa I  strażacko-ratownicza realizuje program innowacji pedagogicznej „Bezpieczeństwo Publiczne-edukacja dla służb mundurowych”. Zajęcia specjalistyczne, prowadzone ze strażakami z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 5 w Krakowie, OSP w Skale oraz w 5 Batalionie Dowodzenia w Rząsce. Organizowane są dodatkowe zajęcia ze wspinaczki skałkowej i pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie mają tym samym możliwość odbycia kursu strażackiego oraz kursu kwalifikacyjnego Pomocy Przedmedycznej. Dodatkowe zajęcia musztry, samoobrony i strzelania.

 

Klasa I  biologiczno-chemiczna przeznaczona jest szczególnie dla osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi i medycznymi, które w przyszłości pragną podjąć studia na atrakcyjnych kierunkach (np. zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, zarządzanie służbą zdrowia, kosmetologia, ochrona środowiska). Planowane są zajęcia prowadzone przy współpracy z wyższymi uczelniami. Współpraca z ośrodkiem dydaktycznym OPN, dzięki której organizowane są liczne wycieczki przedmiotowe.

 

Klasa I humanistyczna adresowana jest do młodzieży o zainteresowaniach humanistycznych, chcących kontynuować naukę na prestiżowych kierunkach np. prawo, politologia, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe. W ramach tej klasy realizowane będą zajęcia z Dziedzictwa kulturowego Krakowa (w tym: wycieczki do najciekawszych miejsc w Krakowie mające na celu ukazanie znaczenia miasta i przemian, jakie w nim zachodziły na przestrzeni wieków) oraz program „Ze sztuką za pan brat” (zajęcia dodatkowe przybliżające różnorodność kulturową Krakowa, tj. teatr, opera, filharmonia. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w warsztatach dziennikarskich oraz publikacji artykułów w prasie lokalnej.

 

Klasa I inżynierska to propozycja dla wszystkich zainteresowanych naukami ścisłymi. Jest odpowiedzią na obserwowany w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej popyt na pracowników o specjalnościach inżynierskich. To klasa przeznaczona dla osób, które pragną podjąć studia na uczelniach technicznych. Planowane są zajęcia organizowane przy współpracy z AGH i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Organizowane będą obozy matematyczne i naukowe rozwijające zainteresowania uczniów.

 

Klasa I ekologiczno-turystyczna.  Proponujemy ciekawe zajęcia  nie tylko w szkole,  ale także w terenie oraz w różnych placówkach, np. muzeach, ogrodach, planetarium, na wycieczkach przedmiotowych. Oprócz poszerzenia wiadomości z przedmiotów przyrodniczych, proponujemy w ramach zajęć dodatkowych: wyjazdy oraz realizację ciekawych projektów związanych z turystyką. Na ich realizację pozyskujemy fundusze  z grantów powiatowych. Współpracujemy z Ojcowskim Parkiem Narodowym.  Uczniowie mają możliwość wyjazdów na rajdy organizowane przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych. Program klasy umożliwia uczniowi poznanie bogactwa przyrodniczego i kulturowego najbliższej okolicy. Daje możność udziału w  wielu konkursach o tematyce ekologicznej. Podejmowane chętnie przez uczniów akcje ekologiczne kształtują proekologiczne postawy.

Technikum

W roku szkolnym 2017/2018 po raz kolejny młodzież uczęszczająca do technikum będzie miała możliwość realizacji innowacji pedagogicznej „bezpieczeństwo publiczne - edukacja dla służb mundurowych”. Zajęcia specjalistyczne ( „mundurowe”) będą odbywały się w grupach międzyoddziałowych. Szczególne polecamy je tym uczniom, którzy po ukończeniu technikum pragną podjąć pracę w służbach mundurowych: policji, wojsku, straży pożarnej, straży granicznej.

Planujemy uruchomienie następujących klas:

 • klasa technik informatyk  – z rozszerzonymi przedmiotami:
  •  fizyka, matematyka
 • klasa technik logistyk  – z rozszerzonymi przedmiotami:
  •  geografia, język angielski 
 • klasa technik spedytor  – z rozszerzonymi przedmiotami:
  • geografia, język angielski 
 • klasa technik obsługi turystycznej  – z rozszerzonymi przedmiotami:
  • geografia, język angielski 

Technik informatyk 

Dzięki informatykom świat staje się globalną wioską. Powszechność informatyki powoduje, że zawód informatyka stał się nie tylko jednym z najbardziej opłacalnych, ale też przyszłościowych na rynku. Wychodząc naprzeciw temu trendowi, stwarzamy uczniom możliwość kształcenia się w zawodzie technik informatyk. Klasa ta rozwija umiejętności niezbędne we współczesnym świecie w zakresie zarządzania bazami danych, multimediów, reklamy, czy projektowania stron internetowych. W czasie nauki uczniowie odbywają praktyki w instytucjach i firmach wiodących na rynku branży informatycznej, a po zdaniu egzaminu zawodowego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk. W przyszłości mogą oni być zatrudnieni na takich stanowiskach jak: instalator i administrator systemów operacyjnych, projektant witryn internetowych, administrator baz danych, czy też pracownik działu finansowo-księgowego. Absolwent szkoły może podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki lub podjąć studia na kierunkach informatycznych UJ, AGH, PK.

 

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 3 kwalifikacji:

 • tworzenie i administrowanie stron internetowych i baz danych,
 • montaż i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych,
 • projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych.  

Nasze atuty:

 • wysoka zdawalność egzaminu zawodowego
 • posiadanie przez szkołę statutu Ośrodka Egzaminacyjnego
 • wykwalifikowana kadra: egzaminator w zawodzie Technik Informatyk, autor zadań egzaminacyjnych dla tego zawodu
 • projekt "Szkoła Nowych Technologii": w ramach którego firma Microsoft przeprowadza:
  • szkolenia dla uczniów z najnowszych technologii – Windows Phone,HTML5, Kinect, Windows Live
  • bezpłatny dostęp legalnego oprogramowania, w szczególności narzędzi developerskich (m.in. dostęp do programu DreamSpark: korzystający z niego uczeń może pobrać potrzebne oprogramowanie (Windows Phone Dev Tools), założyć konto w MarketPlace i zarabiać na swoich pomysłach) 

Technik logistyk

Szczególnie poszukiwanym dziś fachowcem jest specjalista do spraw logistyki (ang. Logistics Specialist), który zajmuje się planowaniem i zarządzaniem przepływu surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych między własną firmą a przedsiębiorstwami współpracującymi. Logistyk ma na celu zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez sprawne zajmowanie się zaopatrzeniem, gospodarką magazynową, a także planowaniem dystrybucji oraz transportu dla firmy. Szansę odnalezienia pracy w tym zawodzie mają absolwenci, którzy posiadają dobrą orientację w branży, gospodarce, sektorze transportowym oraz mają wymagane umiejętności, czyli potrafią szybko podejmować decyzje, logicznie myśleć oraz pracować pod presją czasu. Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar właściwemu klientowi, we właściwej ilości, o właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach. W Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.

Praca: Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja.  Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej. Absolwent szkoły może podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki lub podjąć studia na kierunkach informatycznych UJ, AGH, PK.

 

Technik spedytor - nowy zawód 

Klasa kształcąca w zawodzie technik spedytor umożliwi uczniom zapoznanie się z wiedzą niezbędną do koordynowania i organizowania procesu transportowego. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, śródlądowy, wodno-śródlądowy, lotniczy oraz intermodalny. Uczniowie tej klasy będą mieć możliwość uczestniczenia w Wirtualnych Laboratoriach Logistyczno-Spedycyjnych, które wprowadza nasza szkoła we współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu oraz Firmą L-Systems. Zawód technik spedytor jest obecnie zawodem deficytowym. Nabyta wiedza i umiejętności  pozwolą uczniom znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych. Zdobyte kwalifikacje absolwenci mogą podwyższyć kontynuując naukę w szkołach wyższych na kierunkach: logistyka i spedycja, transport. 

 

Technik obsługi turystycznej - nowy zawód 
organizuje działalność turystyczną; przygotowuje, sprzedaje, realizuje, rozlicza imprezy i usługi turystyczne; udziela informacji turystycznej; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych. Może znaleźć zatrudnienie w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.

Wieloletnia współpraca naszej szkoły z Ojcowskim Parkiem Narodowym daje realną szansą na zdobycie licencji przewodnika terenowego. Istnieje możliwość odbywania praktyk        w bliskim sąsiedztwie szkoły z uwagi na bogatą  bazę noclegową, gastronomiczną i punkty informacji turystycznej. Szkoła współpracuje z biurem turystycznym Ojcowianin z Ojcowa  oraz Biurem Podróży Jordan z Krakowa, Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych, zaś w przygotowaniu jest podpisanie porozumienia  o współpracy z Wyższa Szkołą Turystki w Suchej Beskidzkiej.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Polski rynek pracy potrzebuje fachowców w różnych zawodach. Zasadnicza Szkoła Zawodowa jest szkołą wielozawodową, co oznacza, że uczniowie mogą kształcić się w dowolnie wybranych przez siebie zawodach. Nauka trwa trzy lata. Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, natomiast z przedmiotów zawodowych w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego w formie miesięcznych turnusów. Szkoła posiada bazę praktyk, mogą odbywać się u pracodawców na terenie Gminy Skała i sąsiednich.

Klasa wielozawodowa kształcić będzie uczniów w różnych zawodach bardzo potrzebnych na rynku pracy: blacharz samochodowy, mechanik samochodowy, piekarz, kucharz, cukiernik, sprzedawca, fryzjer, elektryk, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych oraz innych wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN. Zajęcia    z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w naszej szkole. Wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych (zgodnie z wybranym kierunkiem) uczniowie zdobywają na kursach zawodowych organizowanych w każdej klasie przez Ośrodki Dokształcania  i Doskonalenia Zawodowego. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy. Uczniowie szkoły zawodowej mogą być zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego i otrzymać status pracownika młodocianego. ZSZ jest szkołą dla młodzieży, która chce szybko znaleźć pracę i się usamodzielnić.


Szkoły dla dorosłych:

Liceum Ogólnokształcące 

 • klasa liceum ogólnokształcącego  – z rozszerzonymi przedmiotami:
  • język polski, matematyka  

Szkoła Policealna w zawodach:

Technik informatyk to  propozycja  dla  absolwentów  szkół średnich. Zajęcia  prowadzone są w  formie zaocznej, w  piątki  i  soboty, średnio  trzy razy w  miesiącu. Nauka  trwa  dwa  lata. Technik informatyk to  specjalizacja  skierowana  do  słuchaczy zainteresowanych przedmiotami  informatycznymi, rozwija  umiejętności  niezbędne we współczesnym świecie w  zakresie zarządzania  bazami  danych, multimediów, reklamy, public relation, itp.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia  to  oferta  dla  absolwentów  szkół średnich oraz  absolwentów  klasy mundurowej. Zajęcia  prowadzone są w  formie zaocznej, w  piątki  i  soboty, średnio  trzy razy w  miesiącu. Nauka  trwa  dwa  lata. Absolwent ma  możliwość zatrudnienia  w  firmach zajmujących się ochroną osób i  mienia a także pełnienia funkcji kierowniczych. Ukończenie szkoły policealnej daje dożywotnie kwalifikacje pracownika ochrony.

 

Opiekun medyczny  

Postępujący proces starzenia się europejskich społeczeństw spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Obserwuje się również bardzo niskie zainteresowanie kształceniem w zawodzie pielęgniarka, których jest z każdym rokiem mniej. Skutkuje to ogromną potrzebą kształcenia w zawodzie opiekun medyczny. To zawód należący do branży medycznej, w której strukturach zachodzą nieustanne przemiany. Branża ta potrzebuje kompetentnych opiekunek i opiekunów, aby świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych. Istnienie tego zawodu zwiększy efektywność i jakość usług adresowanych do osób niesamodzielnych. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

Opiekun osoby starszej

Z danych statystycznych wynika, że zmiany demograficzne oraz wiążące się z tym zapotrzebowanie na nowe zawody/specjalności w branży usług dla starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych wzrasta. Coraz bardziej wyraźnym trendem  w kraju i na świecie jest wysoka i wciąż rosnąca oczekiwana długość życia oraz bardzo niski współczynnik dzietności. Przekłada się to bezpośrednio na system ubezpieczeń społecznych, opiekę zdrowotną oraz socjalną. Upowszechnienie pro-zdrowotnego stylu życia wiąże się ze zwiększoną dostępnością usług medycznych i opiekuńczych. Badania przeprowadzone  w różnych regionach kraju wykazują, że w przyszłości największy popyt będzie na pracowników do podstawowej pielęgnacji. Na lokalnym rynku pracy istnieje również zapotrzebowanie na zawody pomocy społecznej, między innymi poszukiwani są opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych. Podobne informacje o zapotrzebowaniu na zawody opiekuńcze systematycznie ogłaszane są na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy. Oferty pracy dotyczą krajowego rynku pracy oraz krajów UE.  

Granty i programy unijne.

Aby rozwinąć zainteresowania uczniów szkoła umożliwia wszystkim uczniom uczestnictwo m.in. w grantach edukacyjnych takich jak:

 1. „Pływaj i bądź sprawny”
 2. „Bliżej siebie”
 3. „Kurs skoczka spadochronowego”
 4. „Nauka nie jedno ma imię”
 5. „Ze sztuką za pan brat”

       W czasie tych zajęć uczniowie rozwijają swoją sprawność fizyczną, poznają kulturę regionalną, jak również kulturę innych narodów na wyjazdach zagranicznych.  

 

Wymiana młodzieży

Wieloletnią tradycją szkoły jest organizowanie wymiany młodzieży polskiej z młodzieżą niemiecką. Umożliwiają uczniom poznanie nowych miejsc, kultur, a przede wszystkim doskonalenie języka i zawieranie nowych przyjaźni. Szkoła uczestniczy również w międzynarodowych spotkaniach młodzieży polsko-izraelskiej, a od roku w ramach projektu „Pamięć i przyszłość” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w międzynarodowej wymianie młodzieży. Uczniowie naszej szkoły przez tydzień przebywali u zaprzyjaźnionych rodzin na terenie Izraela i przez tydzień gościli ich u siebie. 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Nasza szkoła nie tylko kształci, ale też wychowuje. Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu gminy m.in. przygotowują okolicznościowe programy artystyczne, współpracują z Centrum Kultury w Skale, Ojcowskim Parkiem Narodowym, ale także organizują akcje charytatywne. Są zawsze tam, gdzie są potrzebni. To dobra okazja do wychowania patriotycznego, kształtowania wrażliwości i postaw społecznych. Trudno wyobrazić sobie życie lokalnej społeczności bez skalskiego „ogólniaka”.

 

 

  

 

Poprawiony: czwartek, 23 marca 2017 14:02
 
 © Starostwo Powiatowe w Krakowie - Wydział Edukacji