Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Dyba   
wtorek, 15 marca 2011 08:12

 

Liceum Ogólnokształcące  im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach jest szkołą o 70-letniej tradycji w dziedzinie edukacji i wychowania.

Założenie Liceum w Krzeszowicach nie tylko ułatwiło dostęp do edukacji, gdyż młodzi ludzie nie musieli dojeżdżać do Krakowa, ale i podniosło prestiż samego miasta, ożywiło życie kulturalne i społeczne mieszkańców. Po siedemdziesięciu latach istnienia Liceum w Krzeszowicach trwale wpisuje się w codzienność miasta. Wśród jego absolwentów znajduje się wielu wspaniałych ludzi, znakomici lekarze, artyści, profesorowie i przedstawiciele nauki. W dzisiejszych czasach przed szkołą stoją nowe wyzwania, które placówka realizuje, pamiętając o swoich korzeniach. Tak jak dawniej, podstawowym celem pracujących w naszej szkole nauczycieli jest stworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju młodzieży, rozwijanie ich pasji, wpajanie podstawowych wartości i przygotowanie do dorosłego życia. Szkoła kształci młodzież w trzech podstawowych kierunkach: matematyczno-informatycznym, humanistycznym i biologiczno-chemicznym. Aby wzbogacić ofertę edukacyjną, szkoła pozyskała prestiżowych partnerów, wspierających działania edukacyjne. W zakresie dydaktyki od wielu lat z powodzeniem realizowany jest program ,,Roku Zerowego” AGH. Wsparciem dla edukacji humanistycznej jest patronat Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, których pracownicy prowadzą wykłady w budynku Liceum. Uczniowie zainteresowani biologią i chemią mają możliwość skorzystania z oferty edukacyjnej proponowanej przez krakowskie uczelnie – szczególnie Uniwersytet Rolniczy i Uniwersytet Jagielloński. Najnowszą inicjatywą jest podjęcie współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie – Katedrą Gospodarki i Administracji Publicznej.

 Pragnąc dostosować proces dydaktyczny do wymogów dynamicznie rozwijającego się współczesnego świata, w ostatnich latach w Liceum Ogólnokształcącym wprowadzono innowacje pedagogiczne, służące uatrakcyjnieniu zajęć oraz podniesieniu poziomu nauczania: platforma  e-learningowa do nauczania przedmiotów informatycznych, Igrzyska olimpijskie – tradycja i współczesność, Szkolna Akademia Golfa, Geocaching. Szkoła bierze udział w  projektach programu Comenius oraz rozwija współpracę z Carl-Off-Gymnasium w Unterschleissheim pod Monachium. Każdego roku prowadzona jest wymiana młodzieży polskiej i niemieckiej.

Szkoła dysponuje dobrą bazą dydaktyczną, którą stanowi pracownia komputerowa, pracownie językowe, biologiczna, chemiczno - fizyczna, historyczna, polonistyczna oraz geograficzna, biblioteka szkolna z dostępnym dla uczniów zapleczem multimedialnym. W salach lekcyjnych zainstalowane są projektory stacjonarne, ekrany oraz komputery ze stałym łączem internetowym. Ponadto na terenie całej szkoły jest dostęp do Wi-Fi. Baza ta umożliwia szeroki zakres wykorzystania narzędzi IT  w dydaktyce przez nauczycieli i uczniów. W nauczaniu matematyki i informatyki stosowana jest platforma e- learningowa. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, dobrze przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego, którego zdawalność sięga 97%. Wyniki egzaminu maturalnego plasują się powyżej średniej krajowej oraz województwa małopolskiego, ocenianego najwyżej w skali kraju. 90 % absolwentów kontynuuje naukę na studiach wyższych – dziennych i zaocznych zgodnie z indywidualnymi wyborami. Efekty pracy dydaktycznej znajdują także odzwierciedlenie w uzyskiwanej przez szkołę dodatniej Edukacyjnej Wartości Dodanej, świadczącej o dobrze wykorzystywanym i rozwijanym potencjale każdego ucznia.

W opinii uczniów i nauczycieli szkoła jest miejscem bezpiecznym, o miłej atmosferze pracy i nauki. Na przyjazny klimat wpływa kameralność budynku oraz jego wysoki poziom estetyczny.

Patronem Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach od roku szkolnego 1946/47 jest Tadeusz Kościuszko. Osoba patrona i reprezentowane przez niego wartości towarzyszą uczniom Liceum od pierwszych dni w szkole. Sylwetka Tadeusza Kościuszki oraz jego dokonania prezentowane są uczniom klas pierwszych na godzinach wychowawczych, w trakcie warsztatów edukacyjnych w Galerii Krzysztofory oraz podczas wizyt w muzeum Tadeusza Kościuszki na Kopcu Kościuszki w Krakowie. Każdego roku 24 marca w rocznicę przysięgi złożonej Narodowi na Rynku Krakowskim  obchodzimy Święto Patrona szkoły. Staramy się, by nie były to powtarzane z roku na rok laudacje, lecz spontaniczne, autentyczne refleksje uczniów dotykające aspektów intelektualnych, etycznych, społecznych. Prowadzimy dyskurs, którego osią jest osoba Patrona, Jego dokonania, uwarunkowania polityczne i społeczne epoki, w której żył i działał. Analizujemy, oceniamy, poszukujemy odniesień, by wnieść coś osobistego, coś aktualnego, coś, co inspiruje..

 

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

 

Klasa

Przedmioty rozszerzone/

trzy w oddziale

j. obcy drugi

Przedmioty

punktowane

Oferta zajęć dodatkowych

Opis klasy

A

Humanistyczna

J. polski

Historia

 

Wos/

J. angielski*

 

j. niemiecki/

j. hiszpański/

j. francuski*

j. polski, matematyka,

historia,
j. angielski

Klasa patronacka UJ, UEK;

Stosunki międzynarodowe -program realizowany

we współpracy z INPiSM UJ; warsztaty z zakresu socjologii, filozofii, pedagogiki

i psychologii; lekcje muzealne,

wyjazdowe warsztaty przedmiotowe;

Jeżeli planujesz studiować: politologię, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, prawo i administrację, kulturoznawstwo, europeistykę, amerykanistykę, architekturę informacji, zarządzanie            i administrację, psychologię, pedagogikę, socjologię, religioznawstwo, nauki filologiczne i lingwistyczne itp., to ta klasa jest odpowiednia dla Ciebie.

Uzdolnieni uczniowie będą mogli pracować pod kierunkiem pracowników naukowych Instytutu, korzystać z czytelni, uczestniczyć w pracach studenckich kół naukowych.

B

Językowo - geograficzna

J. angielski

Geografia

 

J. hiszpański/

J. niemiecki/                      J. francuski/

J. rosyjski*

j. niemiecki/

j. hiszpański/

j. francuski*

j. polski,

matematyka,

j. angielski,

geografia

Język angielski w turystyce; turystyka regionalna;

przygotowanie do egzaminów FCE, CAE oraz DELE                        (j. hiszpański); warsztaty językowo – geograficzne; wymiana polsko – niemiecka

młodzieży z Powiatem Monachijskim;             

j. chiński urzędowy – dla chętnych (native speaker)

Jeśli planujesz studiować: filologie (w tym tłumaczeniowe), lingwistykę stosowaną (w tym translatoryczną), europeistykę, studia azjatyckie, pedagogikę, stosunki międzynarodowe, zarządzanie międzynarodowe, politykę społeczną, socjologię, marketing, komunikację wizerunkową, bezpieczeństwo narodowe, administrację, geografię, gospodarkę przestrzenną, turystykę, geologię, geofizykę, geodezję  i kartografię, górnictwo i wiertnictwo, ochronę  środowiska, architekturę krajobrazu, ekologiczne źródła energii, biogospodarkę, ekonomię, finanse            i rachunkowość, bankowość i ubezpieczenia,  inżynierię materiałową, logistykę, to ta klasa jest odpowiednia dla Ciebie.

Klasa adresowana do osób zafascynowanych nauką języków obcych, których znajomość jest niezbędna na rynku pracy, a geografia jest ich mocną stroną.

C

Matematyczno - ekonomiczna

Matematyka

Fizyka

 

Informatyka/

Geografia/

J. angielski*

j. niemiecki/

j. hiszpański/

j. francuski*

j. polski,

matematyka,

fizyka,

geografia

Ekonomia w praktyce; matematyka finansowa;

Kurs Roku „0” AGH; programowanie;

obóz naukowy z matematyki; współpraca z podmiotami gospodarczymi;

Jeśli lubisz matematykę i zamierzasz studiować na kierunkach: inżynieryjno–technicznych i elektrotechnicznych np.: automatyka i robotyka, elektrotechnika, mikroelektronika, inżynieria mechatroniczna, mechanika
i budowa maszyn, budownictwo itp.; informatyczno-elektronicznych np.: elektronika, telekomunikacja, informatyka, inżynieria biomedyczna, informatyka stosowana itp.; ekonomicznych np.: zarządzanie, finanse
i rachunkowość, informatyka i ekonometria, rachunkowość
i controlling, analityka gospodarcza itp.; matematycznych np.: matematyka, matematyka stosowana, fizyka techniczna, fizyka medyczna i wiele innych, to ta klasa jest odpowiednia dla Ciebie.

D

Biologiczno - chemiczna

Biologia

Chemia

 

Fizyka/

Geografia/

J. angielski*

j. niemiecki/

j. hiszpański/

j. francuski*

j. polski,

matematyka,

biologia,

chemia

Terapia zajęciowa jako element rehabilitacji – warsztaty połączone z wolontariatem we współpracy

z Ośrodkiem Rehabilitacji Narządu Ruchu; warsztaty doświadczalne

z chemii we współpracy z UJ, Festiwal Nauki, Noc Naukowców, wycieczki programowe do placówek naukowych.

 

 

 

 

Jeśli planujesz studiować na kierunkach: medycznych lub im pokrewnych np.: na wydziale lekarskim, stomatologię, analitykę medyczną, pielęgniarstwo, położnictwo, farmację, neurobiologię, inżynierię biomedyczną, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, kosmetologię, dietetykę; na kierunkach przyrodniczych np.: turystykę i rekreację, geografię, biologię, hodowlę i ochronę zwierząt, odnawialne źródła energii i gospodarkę odpadami lub na kierunkach psychologia, pedagogika, to ta klasa jest odpowiednia dla Ciebie.

Realizacja programu klasy odbywa się we współpracy           
z UR, UJ oraz AGH (między innymi zajęcia laboratoryjne, wykłady). Zainteresowani uczniowie mogą zrealizować kurs ratownika przedmedycznego oraz uczestniczyć w zajęciach wolontaryjnych.

*jeden do wyboru

Dni Otwarte Szkoły: 20-23 marca 2017 r.

 

Dodatkowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej na rok szkolny 2017/2018:

  1. Szkoła oferuje nauczanie 3 przedmiotów na poziomie rozszerzonym w każdym oddziale. Jednym z tych przedmiotów do wyboru może być w każdej klasie język angielski. W zależności od wybranego oddziału jednym z przedmiotów musi być: historia, geografia, biologia, fizyka lub chemia. Jeśli jednym z wybranych przedmiotów będzie: język polski, matematyka lub język angielski ich nauczanie w zakresie rozszerzonym będzie realizowane od klasy pierwszej.
  2. Uczniowie mogą wybrać jako drugi język obcy nowożytny: niemiecki, francuski lub hiszpański. Nauczanie języków obcych odbywać się będzie zgodnie z wyborami w grupach międzyoddziałowych, z podziałem na poziomy zaawansowania.
  3. Nauczanie organizowane jest w systemie klasowym i międzyoddziałowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru, również wtedy wybierają przedmioty, których chcą się uczyć w zakresie rozszerzonym, spośród przedmiotów proponowanych przez szkołę przypisanych do danego oddziału.
  4. Powstanie grup oddziałowych i międzyoddziałowych realizujących podstawę programową z zakresu rozszerzonego, zgodnie z dokonanymi wyborami uczniów, będzie warunkowane liczebnością wyborów (grupy będą tworzone powyżej 15 osób). Jeśli nie powstanie wskazana przez ucznia grupa, uczeń dokona alternatywnego wyboru.

Zainteresowanych zapraszamy serdecznie na stronę internetową LO w Krzeszowicach, gdzie znajdują się bardziej szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej oraz wszystkich podejmowanych działań zmierzających do podniesienia jakości kształcenia   w naszej szkole:

 

    


Poprawiony: czwartek, 23 marca 2017 08:29
 
 © Starostwo Powiatowe w Krakowie - Wydział Edukacji