Kadra Wydziału Edukacji

    

Kadra Wydziału Edukacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 13 lutego 2009 19:53

Lidia Pycińska - dyrektor Wydziału Edukacji

 

 


Maria Podolska - Inspektor Wydziału Edukacji – zajmuje się prowadzeniem sekretariatu Wydziału oraz sprawami wynikającymi z zakresu obowiązków dotyczącymi m.in. wydawaniem skierowań do kształcenia specjalnego, prowadzeniem spraw związanych z nauczaniem indywidualnym, przyjmowaniem i rozliczaniem wniosków na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach grantów edukacyjnych. Prowadzi również sprawy związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w tym weryfikacji i terminowości składanych wniosków, planów i sprawozdań zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie. Ponadto koordynuje sprawy związane z awansem zawodowym nauczyciela mianowanego, przygotowywaniem materiałów w zakresie powoływania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki oraz prowadzi archiwizację akt Wydziału. Przygotowuje projekty uchwał Rady i Zarządu podejmowanych w ramach wykonywania zadań Powiatu wynikających z ustawy o systemie oświaty i innych ustaw.


Magdalena Farat – Inspektor Wydziału Edukacji – zajmuje się analizą arkusza organizacyjnego szkół i placówek. Koordynuje sprawy związane z awansem zawodowym nauczyciela mianowanego, przygotowywaniem materiałów w zakresie powoływania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki. Prowadzi nadzór nad systemem elektronicznym Omikron odpowiedzialnym za nabór młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Krakowskiego. Jest odpowiedzialna za aktualizację materiałów informacyjnych w sprawach edukacyjnych zamieszczanych na tablicy ogłoszeń i w internecie. Współpracuje z rzecznikami prasowymi szkół. Zajmuje się również organizacją zewnętrznych konkursów powiatowych, sporządzaniem sprawozdań kwartalnych i rocznych z realizacji zadań oświatowych. Prowadzi sprawy związane z realizacją wymiany międzynarodowej szkół Powiatu Krakowskiego. Realizuje sprawy związane z organizacją oświatowych imprez sportowych i kulturalnych. Przygotowuje projekty uchwał Rady i Zarządu podejmowanych w ramach wykonywania zadań Powiatu wynikających z ustawy o systemie oświaty i innych ustaw.


Beata Kwatera - Inspektor Wydziału Edukacji – zajmuje się przygotowywaniem projektu budżetu oświaty. Prowadzi sprawy finansowe związane z przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych, sprawy związane z przygotowywaniem zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną, prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych, sprawy związane z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych oraz rozliczeniem dotacji dla poradni psychologiczno-pedagogicznych a także dotacji celowych z budżetu państwa. Przygotowuje projekty dokumentów dotyczących zasad gospodarki finansowej szkół publicznych. Prowadzi bazę danych oświatowych Systemu Informacji Oświatowej. Przygotowuje projekty uchwał Rady i Zarządu podejmowanych w ramach wykonywania zadań Powiatu wynikających z ustawy o systemie oświaty i innych ustaw.

 

 

Joanna Dyba – Podinspektor Wydziału Edukacji zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską m.in. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, realizuje sprawy związane z kierowaniem młodzieży niedostosowanej społecznie do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. Przygotowuje materiały w zakresie powoływania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki oraz informacje do BIP i na stronę internetową. Zajmuje się aktualizacją danych i przekazywaniem ich do odpowiedzialnych za wprowadzenie Wydziałów.  Przygotowuje projekty uchwał Rady i Zarządu podejmowanych w ramach wykonywania zadań Powiatu wynikających z ustawy o systemie oświaty i innych ustaw.

 

 

Poprawiony: środa, 04 grudnia 2013 10:48
 
 © Starostwo Powiatowe w Krakowie - Wydział Edukacji